mod âm thanh

  1. M

    1.3x mod dẫn đường bằng tiếng việt cho ETS2 v1.46

    tải về bỏ vào thư mục mod rồi vào chỗ âm thanh chọm vietnam_voice lên nhé liên kết : https://sharemods.com/ilgt25a811y/VietNam_Voice.scs.html
Top