Search results

  1. D

    HỎI lỗi mất thùng hàng

    em đang chơi bản 1.27 mà cứ chạy một lúc là mất thùng hàng, làm sao để sữa đây ạ
  2. D

    Lỗi runtime error

    em đang chơi thì màn hình đen thoát ra hiện bảng " Runtime error". Ai chỉ em cách fix với ạ
Top